ఎక్కడి పురుషాంగం? ఎక్కడి గుండె? రెంటికీ ఎలా ముడిపెడతాం? గుండె పని గుండెదీ, పురుషాంగం పని పురుషాంగానిదీ? - అనుకుంటే పొరపాటే.

Loading...
Loading...

Popular Posts