రైలు నడపడమంటే..యుద్ధం చేయడమే.. కళ్ళముందు నిండు ప్రాణం రెండు ముక్కలవుతుంటే మనసంత భారంగా ఉంటుంది

Loading...
Loading...

Popular Posts