కార్తిక మాసం వచ్చేస్తుంది మీ రాశిని బట్టి శివుడిని ఈ విధంగా పూజిస్తే సకల దరిద్రాలు పోయి అదృష్టం వరిస్తుంది

01. మేషరాశి: "రామేశ్వరం" :
శ్లోకం:- "సుతామ్ర పర్ణీ జలరాశి యోగే, నిబధ్య సేతుం విశిఖైర సంఖ్యై
శ్రీరామ చంద్రేన సమర్పితం తం, రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి."
ఈ రాశి కుజునికి స్వగృహం, చర రాశి వారికి పదకండవ ఇంటి అధిపతి అయిన శని బాధకుడు. గ్రహ పీడా నివారణార్థం రామేశ్వర తీర్థ యాత్ర,, పైన చెప్పిన శ్లోకం రోజు చదువుకొనుట చేయవలెను, శ్రీరామ చంద్రుడు శని బాధ నివారణార్ధం ఈ లింగము స్తాపించేనని చెప్పబడినది. కుజునకు కందుల దానము, యెర్ర వస్త్ర దానములుకుడా చేసిన మంచి ఫలితములు వచ్చును.
02. వృషభ రాశి: "సోమనాధ జ్యోతిర్లింగము"
శ్లోకం:- "సౌ రాష్ట్ర దేశే విదేశే తిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్ద్ర కళావ సంతం,భక్తి ప్రాధానాయ క్రుపావతీర్ణం తం సోమనాధం శరణం ప్రపద్యే."
ఈ రాశి శుక్రునికి స్వ గృహం, చంద్రునికి ఉచ్చ రాశి. సోమనాధ జ్యోతిర్లింగం శ్రీ క్రిష్ణుడుచే స్తాపించ బడింది. ఈ రాశికి శని నవామాదిపత్య బాధకుడు అయినందున శని దోషాలకు సోమనాధ దేవాలయ దర్శనం, పై శ్లోక ధ్యానము చేసిన సుభ ప్రదము. జన్మ నక్షత్రమందు రుద్రాభిషేకం చేయించుట వలన మంచి ఫలితములు పొందగలరు. బొబ్బర్ల దానము, బియ్యము దానము చేసిన మంచిది.
03. మిధున రాశి: "నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం"
శ్లోకం:-"యామ్యే సదంగే నగరే తిరమ్యే విభ్శితాంగం వివిధైశ్చ భొగై ,
సద్భక్తి ముక్తి ప్రదమేకం, శ్రీ నగనాధం శరణం ప్రపద్యే."
ఈరాశి బుధునికి స్వగృహము. దోషాలకు నాగేశ్వర పుణ్య క్షేత్ర దర్శన, ప్రతి రోజు పై శ్లోకమును చదువుట, ఈ రాశి శని సంచరించు కాలమునందు జన్మ నక్షత్ర రోజున కైలాస యంత్ర ప్రస్తార మహా లింగార్చన జరిపించిన విశేషమైన ఫలితములు కలుగును.
04. కర్కాటకం: "ఓం కార జ్యోతిర్లింగం":
శ్లోకం:-"కావేరికా నర్మదాయో పవిత్రే , సమాగమే సజ్జన తారణాయ,
సదైవమాన్దాత్రు పురే వసంతం, ఓం కారమీశం శివమే మీడే"
ఈ రాశి చంద్రునకు స్వగృహం , . ఓం కార జ్యోతిర్లింగ దర్శనం, రోజు పై శ్లోకం చదువుట , జన్మ నక్షత్రం రోజున ఓం కార బీజాక్షరం ఉచారిస్తూ ఉండటం మంచి నివారణ ఉపాయములు.
05. సింహరాశి : "శ్రీ ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం"
శ్లోకం:-"ఇలాపురే రమ్య విశాల కేస్మిన్ సముల్ల సంతం చ జగద్వ రేణ్యం,
వందే మహా దారాతర స్వభావం, ఘ్రుశ్నేస్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే."
సింహరాశి సూర్యునకు స్వగృహం. ఘ్రుష్నేస్వర జ్యోతిర్లింగ దర్శనం, పై శ్లోకమును రోజు చదువుట, జన్మ నక్షత్రం నాడు ఏక దశ రుద్రాభిషేకం ద్వారా దోషాలనుండి విముక్తి పొందవచ్చును.
06. కన్యా రాశి: "శ్రీ శైల జ్యోతిర్లింగం".
శ్లోకం:-"శ్రీ శైల శ్రుంగే విభుధాతి సంగే తులాద్రి తుంగే పి ముదావసంతం,
తమర్జునం మల్లిక పూర్వ మేకం, నమామి సంసార సముద్ర సేతుం."
ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు. బాధల నుండి ఉపశమనం పొందుటకు శ్రీ శైల మల్లిఖార్జున దర్శనం, భ్రమరాంబ కి కుంకుమ అర్చన, జన్మ నక్షత్రం రోజున చండి హోమం చేసిన ఉపశమనం పొందగలరు. రోజు పైన చెప్పిన శ్లోకం చదువుట, జన్మ నక్షత్రం రోజున ఆవుకి ఆకు కూరలు, పచ్చ పెసలు తినిపించుట మంచిది.
07. తులారాశి: "మహాకాళే శ్వరం":
శ్లోకం:- "అవన్తికాయాం విహితావరం, ముక్తి ప్రధానాయ చ సజ్జనానాం
అకాల మృత్యో : పరిరక్ష ణా ర్థం వందే మహాకాల మహాసురేశం "
ఈ రాశికి శుక్రుడు అధిపతి, మహాకాళేశ్వర దర్శనము ద్వారా, , శుక్ర వారము సూర్యోదయ సమయములో బొబ్బర్లు దానం చేయుట ద్వారా దోషములు, బాధలనుండి విముక్తి పొందవచ్చును.
08. వృశ్చిక రాశి: "వైద్యనాదేశ్వరుడు:
శ్లోకం:-"పూర్వొత్తరె ప్రజ్వాలికానిధానే , సాదావసంతం గిరిజాసమేతం ,
నురాసురారాదిత పాదపద్మం, శ్రీ వైద్య నాదం తమహం నమామి."
ఈ రాశికి కుజుడు అధిపతి, వృశ్చికం వైద్య వృత్తికి, శస్త్ర చికిత్సలకి కారణ భూతం. బాధలకు వైద్య నాదేశ్వరుని దర్శించి , పూజించుట ద్వారా , మంగళ వారము జన్మ నక్షత్రము రోజున కందులు, యెర్రని వస్త్రములు దానము చేయుట మంచిది. ఋతు క్రమ దోషములున్న స్త్రీలు పెద్ద ముత్తైదువులకు యెర్రని వస్త్రములు దానము చేయుట మంచిది.
09. ధనురాశి : "విశ్వేశ్వర లింగం":
శ్లోకం:- "సానంద వనే వసంతం, ఆనందకందం హత పాప బృందం
వారణాసీనాధ మనాద నాదం, శ్రీ విశ్వ నాదం శరణం ప్రపద్యే."
ఈ రాశి వారికి గురుడు అధిపతి, స్వస్తానం. వేదాంత ధోరణి విపరీత ఆలోచనలు, సైంటిఫిక్ ఆలోచనలు, వీరి లక్షణం. అద్దిశంకరుల వారికి మోక్షం ప్రసాదించిన కాశీ క్షేత్రం, , అన్నపూర్ణ వద్ద శివుడు భిక్ష అడుగుట, అర్ధరాత్రి గంగకి ఆవలి ఒడ్డున "నారాయణ మంత్రం"తొ శివుడు జీవులకి మోక్షము ప్రసాదిస్తాడని పురాణాలలో చెప్పబడింది. పై శ్లోక పారాయణ, పూజ చేయుట, కాశి క్షేత్ర దర్శనము , గురువారము రోజున, జన్మ నక్షత్రము రోజున శనగల దానము ఇచ్చుట ద్వారా శని, గురు గ్రహ దోషాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చును.
10. మకరము: "భీమ శంకరం" :
శ్లోకం:- "యం డాకినీ శాకినికాసమాజై : ,నిషేవ్యమాణం పిశితా శనైశ్చ ,
సదైవ భీమాది పద ప్రసిధం, తం శంకరం భూత హితం నమామి."
ఈ రాశి అధిపతి శని. గురునికి నీచ, కుజునికి ఉచ్చ,గురుడు అంటే జీవుడు , అహంకార పూరితమైన గజరాజు మొసలిచే పీదిన్చాబడి గజేంద్ర మోక్షము అనే ఆర్తి పూరితమైన ఘట్టం పురాణాలలో చెప్పబడింది. దోషాలకి భీమ శంకరం దర్శనం,,పూజ చేయుట, పై శ్లోక పారాయణము నిత్య పారాయణము, శని వారము నల్ల నువ్వుల దానము, నల్లని వస్త్రాలు దానము ఇచ్చుట, అవిటివారికి, ముసలి వారికి వస్త్ర దానము చేయుట మంచిది.
11. కుంభం:"కేదారేశ్వరుడు":
శ్లోకం:-"మహాద్రి పార్శ్వే చ రమంతం, సంపూజ్య మానం సతతం మునీన్ద్రై :
సురాసురై ర్యక్ష మహోర గాద్యై : కేదారమీశం శివమేక మీడే ".
ఈ రాశికి శని అధిపతి, దోషాలకి కేదాద్రేశ్వర దర్శనము, పూజించుట, నిత్యమూ పై శ్లోక పారాయణము, శని వారము నువ్వుల దానము, అభిషేకం, మహన్యాస పూర్వక రుద్రాభి షేకం చేసిన మంచిది.
12. మీనా రాశి: "త్రయంబకేశ్వరుడు" :
శ్లోకం:-"సహ్యాద్రి శీర్షే విమలే వసంతం, గోదావరీ తీర పవిత్ర దేశే ,
యద్దర్శనాథ్ పాతక మాశు నాశం, , ప్రయాతి తం త్రయంబక మీశ మీడే ".
ఈ రాశి అధిపతి గురుడు. త్రయంబకేశ్వరుడు ఎప్పుడు నీటి మధ్యలో ఉంటాడు. అధిక ఫలితాలని ఇస్తాడని పురాణ ప్రసిద్ది. దోషాలకు త్రయంబకేశ్వర దర్శనము, చిత్రపటము పూజ మందిరము నందు ఉంచి నిత్యమూ పై శ్లోకము పారాయణము చేయుట మంచిది.. . .
ఓం నమః శివాయై చ నమః శివాయ

చేపలు రొయ్యలు త్వరగా కండపట్టి బరువు పెరగడానికి వాటికీ పెట్టె మేతలో చీప్ లిక్కర్ కలుపుతున్న చేపల చెరువుల యజమానులు

చీప్‌ లిక్కర్‌కు అలువాటు పడిన చేపలు... వినడానికే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. అయితే వీటిని చూడాలంటే మాత్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు రావాల్సిందే. మద్యపానానికి అలవాటు పడిన రొయ్యలు బాగా కండపట్టి ఉంటున్నాయి. అందుకే చేప, రొయ్య సాగు చేస్తున్న రైతులు కేసుల కొద్దీ చీప్‌ లిక్కరు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీటికి వేసే దాణా(మేత)లో దీన్ని కలపడం ద్వారా ఆ జీవులు ఆహారాన్ని ఆబగా తినేస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో 50కిలోల దాణా బస్తాకు ఒక ఫుల్‌ బాటిల్‌ వంతున చీప్‌ లిక్కర్‌ కలిపి చెరువుల్లో వేస్తున్నారు. ముందుగా రెండు మూడు కిలోల దాణాలో ఒక పుల్‌ బాటిల్‌ కలిపి బాగా కలియబెడతారు. దాన్ని 50కిలోల బస్తాల్లో మిశ్రమం చేసి చేపలు, రొయ్యలకు ఆహారంగా వేస్తున్నారు.

చెరువులో వేసిన మేతను రొయ్యలు, చేపలు తినడానికి కనీసం 2 గంటల సమయం పడుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. అయితే దాణాలో చీప్‌ లిక్కరు కలపడం మొదలైన తర్వాత కేవలం గంటలోనే తినేస్తున్నాయని, ఇలా పుష్టిగా తినడం ద్వారా రొయ్యలు కండబడుతున్నాయని, కౌంట్‌ తక్కువ రోజుల్లో వస్తోందంటున్నారు. అయితే ఇలా పెంచిన చేపలు, రొయ్యలు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటున్నారు వైద్యనిపుణులు.

నారయణ కళాశాలల్లో జరిగే హత్యలకి కేసులుండవ్ విచారణలుండవ్ శిక్షలుండవ్

ఛట్, నాన్సెన్స్… ఇంకా ఈ కాలంలో కూడా ఈ ఉసురు తాకడమేంటి..? ఎందుకు తాకాలి..? మన చుట్టూ ఓ మాయను, ఓ మాఫియాను నిర్మించిన కాలేజీ వాడిది దొంగతనమే… వాడు దొంగ… ఎన్నెన్నో కలల్ని కాలేజీ క్యాంపసుల్లోనే చిదిమేస్తున్న హంతకుడు… వాడి పనే అది… వాడినెందుకు తప్పుపట్టడం… 
కడుపుకోతలు, కన్నీటిశాపాలు వంటివి ఏమాత్రం అంటని దివ్యాంశ సంభూతుడు వాడు… ఆత్మను ఏదీ నాశనం చేయలేదు అన్నట్టుగానే వాడినెవడూ ఏమీ చేయలేడు… వాడికి బలాన్నిస్తున్నది సమాజమే… వాడి కాళ్ల దగ్గర మోకరిల్లని వ్యవస్థ ఏముందని..? మీడియా, బ్యూరోక్రాట్, లీడర్, మినిస్టర్… ఎవరు కాదు..? చివరకు పేరెంట్ కూడా…! వాడు ఓ బకాసురుడు… వాడికి బండ్లకొద్దీ కావాలి… దాన్ని తోలుకొచ్చే మనుషులతోసహా మింగేస్తాడు… సమాజాన్ని దోపిడీ చేస్తూ, ఆ డబ్బునే వెదజల్లి సమాజం మొత్తాన్ని నిశ్శబ్దంగా వొంగబెడుతున్నాడు… ఏవేవో ఆశల్ని, కలల్ని, మాయల్ని వాడు క్రియేట్ చేస్తాడు… అందులోకి మనల్ని లాగి, మన జేబులే ఖాళీ చేసి, మన పిల్లల్నే బలిగొనే క్షుద్రదేవత వాడు… వాడు గొప్పోడు… శాలా గొప్పోడు… వాడిని మనమేం చేయలేం… వాడే నడిపించే ప్రభుత్వాలు వాడి చొక్కపై దుమ్మును కూడా దులపలేవు… వాడు చేసే హత్యలకు కేసులుండవ్, విచారణలుండవ్, శిక్షలుండవ్… ఎక్కువ మాట్లాడితే మా హాస్టళ్లకు పంపి, మా కాలేజీలకు పంపించి, ఒకరకంగా సదరు పిల్లల ఆత్మహత్యలకు పురికొల్పారంటూ పేరెంట్స్‌పై కేసు పెట్టగలడు వాడు… మరి..? పిల్లల్ని కాపాడుకోవల్సింది మనమే… ‘అరె, నాయనా… అంతగా చదవలేకపోతే వచ్చెయ్… నచ్చితే చదువ్, లేదా వాడెవడో వేధిస్తుంటే, కష్టమనిపిస్తుంటే నాలుగు పీకి, ఇంటికి వచ్చెయ్… 

ఈ దునియాల 1200 కోట్ల మంది బతుకుతున్నరు… నువ్వూ కాలరెత్తుకుని బతుకుతవ్… నారాయణలూ, చైతన్యలూ లేనప్పుడు ప్రపంచం ఉంది… వాడు లేకపోయినా ప్రపంచం ఉంటది… అందరూ డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అయిపోరు… దునియాల ఏక్‌సేఏక్ ప్రొఫెషన్లు బొచ్చెడున్నయ్… వీడు కాకపోతే ఇంకొకడు… చదువు చెప్పెటోడే లేడా మనకు..? అంతేగనీ, ప్రాణాలు తీసుకోకు బిడ్డా… పొలం లేదా..? పొద్దు లేదా..? ఇదిగాకపోతే ఇంకోటి… ఛల్, లైఫుల ధైర్యంగా నిలబడి కొట్లాడాలె…’ అనే కౌన్సెలింగు ముందుగా జరగాలి… అది పేరెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలె… దోస్తులు, దగ్గరి చుట్టాలు కూడా ఇదే ఎక్కించాలె… అడ్మిషన్ తీసుకున్న క్షణంలోనే ఓ నైతిక భరోసా ఇవ్వాలి… ‘ఇదేం అల్టిమేట్ కాదు, ఇదే లైఫ్ కాదు… ఇష్టపడి చదువు, కష్టపడి కాదు… అంత కష్టమయితే ఆ చదువే మనకొద్దు… ఇంటికి వచ్చెయ్…’ అనే ఓ నాలుగు మాటలు పిల్లలకు ఎక్కాలె… మన పిల్లల్ని ఈ హంతకుడి నుంచి, ఈ దొంగ మాఫియా నుంచి కాపాడుకోవల్సిందే మనమే… నారాయణ కాకపోతే చైతన్య, వీళ్లు కాకపోతే ఇంకొకడు… కార్పొరేట్ మాఫియా ఓ కొండచిలువ… అది పిల్లల్ని కబళించొద్దూ అంటే ఒక్కటే ఆయుధం… పిల్లల తెగింపు… ఆ తెగింపే వీడి చెర నుంచి బచాయిస్తది… బతుకంతా తోడుగా ఉంటది… వాడి కోరల్ని మనమెలాగూ పీకలేం… కానీ వాడి కోరలకు, మన కోరికలకు మన పిల్లల్నే ఎరగా వేసే ‘బలహీనతల’ నుంచి బయటపడదాం…
క్రెడిట్స్ : ముచ్చట

చాలా ఈజీగా పగిలిన పాదాలను ఇంట్లోనే మృదువుగా మార్చేసుకోవచ్చు ఆ చిట్కాలు మీ కోసం

చలికాలంలో పాదాల పగుళ్ల సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. పొడి గాలి, తేమ సరిగా లేకపోవడం, పాదాలకు సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల పాదాల పగుళ్లు వస్తుంటాయి. ఆహార లోపాలు, పెరుగుతున్న వయసుతోపాటు ఎక్కువ సేపు గట్టి నేల మీద నిలబడి ఉండాల్సి రావడం కూడా మడమల పగుళ్లకు దారి తీస్తుంటాయి. డయాబెటిస్‌తోపాటు థైరాయిడ్ సమస్యలు కూడా పాదాల పగుళ్లను మరింత పెంచుతాయి. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తతో పగిలిన పాదాలను ఇంట్లోనే మృదువుగా మార్చేసుకోవచ్చు.
వెజిటబుల్ ఆయిల్స్‌ను పాదాల పగుళ్లకు చికిత్స కోసం వాడొచ్చు. ఆలివ్ ఆయిల్, నువ్వుల నూనె, కొబ్బరి నూనెల్ని ఇందుకోసం వాడొచ్చు. రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు సబ్బు నీటితో పాదాలను కడిగేసుకోవాలి. మృత చర్మం తొలగిపోయేలా రుద్దాలి. తర్వాత పొడి వస్త్రంతో తుడిచేసి.. పాదాలకు వెజిటబుల్ ఆయిల్స్‌ను రాయాలి. సాక్సులు ధరించి నిద్రించాలి. ఉదయాన్నే పాదాలు మృదువుగా ఉండటాన్ని గమనించొచ్చు. కొద్ది రోజులపాటు ఇలా చేయడం వల్ల పగుళ్లు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి.

బియ్యం పిండితోనూ పాదాల పగుళ్లను తగ్గించొచ్చు. పిడికెడు బియ్యం పిండి, కొన్ని చెంచాల తేనె, ఆపిల్ సీడర్ వెనిగర్ తీసుకోవాలి. ఇది మందమైన పేస్టులా అయ్యేలా మరిగించాలి. పగుళ్లు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే.. టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా స్వీట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ జత చేయొచ్చు. పాదాల్ని పది నిమిషాలపాటు వెచ్చటి నీటిలో ఉంచి బియ్యం పిండి పేస్టుతో మృదువుగా రుద్దాలి. పాదాల పగుళ్లు పూర్తిగా తగ్గేవరకూ ఇలాగే చేయాలి.

వేపాకులతోనూ తేలిగ్గా పాదాల పగుళ్లను దూరం చేయొచ్చు. పాదాలు దురద పెడుతూ, ఇన్ఫెక్షన్ ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు వేపాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వేపాకు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంది. గుప్పెడు వేపాకులు తీసుకొని పేస్టులా చేసుకోవాలి. దీనికి మూడు టీ స్పూన్ల పసుపు జత చేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పగుళ్లపై రాసి ఓ గంటపాటు ఉంచాలి. తర్వాత వెచ్చటి నీటితో కడిగి శుభ్రమైన వస్త్రంతో తుడిచేయాలి.

చర్మం రఫ్‌గా మారడం పగుళ్లకు దారి తీస్తుంది. నిమ్మలోని ఆమ్ల గుణాలు రఫ్‌గా మారిన చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తాయి. వెచ్చటి నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి పాదాలను పావు గంటపాటు అందులో ఉంచాలి. తర్వాత మడమల్ని రుద్దేసి.. కడిగేశాక.. పొడిగా ఉండే వస్త్రంతో తుడవాలి.

పాదాల పగుళ్లు వచ్చిన వారు రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని నీటిలో చెంచా ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి ఆ నీటిలో పాదాలను పది నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత పొడి వస్త్రంతో శుభ్రంగా తుడిచి పెట్రోలియం జెల్లీని రాసుకుంటే పగుళ్లు తగ్గుతాయి.

గ్లిజరిన్, రోజ్ వాటర్ మిశ్రమంతోనూ మడమల పగుళ్లను తొలగించొచ్చు. ఈ రెండింటిని సమపాళ్లలో కలిపి రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు మడమలు, పాదాలకు రాయాలి. రోజూ ఇలా చేయడం వల్ల పగుళ్లు తగ్గిపోతాయి.

శనగలను నానబెట్టిన నీటితో ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఇంకా బోలెడు లాభాలు

శ‌న‌గ‌ల‌తో మ‌నం అనేక వంట‌కాలు చేసుకుంటాం. వీటితో కూరలు చేస్తారు, గుగ్గిళ్లలా చేసుకుని తింటారు. పలు పిండి వంటలు చేస్తారు. ఇంకా ఎన్నో ఆహారాల్లో శనగలను వేస్తారు. అయితే ఎలా వేసినా శనగలను ముందుగా కొన్ని గంటల పాటు నానబెట్టాకే ఆహార పదార్థాల్లో వేస్తారు. ఈ క్ర‌మంలో శనగలను నానబెట్టాక వాటిని తీసి ఆ నీటిని మాత్రం పారబోస్తారు. కానీ అలా చేయకూడదు. ఎందుకంటే శనగలను నానబెట్టిన నీరు కూడా మనకు ఆరోగ్యకర ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. శనగలను నానబెట్టిన నీటిని తాగితే అందులో ఉండే ఐరన్ శరీరానికి అందుతుంది. దీంతో రక్తం బాగా పెరగడమే కాదు, శరీరానికి శక్తి బాగా అందుతుంది. నీరసం, అలసట, నిస్సత్తువ వంటివి దూరమవుతాయి. రోజంతా యాక్టివ్‌గా ఉండవచ్చు. ఎంత పనిచేసినా అలసట రాదు.
2. ఈ నీటిని తాగితే శరీరంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ పోతుంది. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. దీంతో అధిక బరువు తగ్గుతారు. గుండె సమస్యలు రావు. రక్త సరఫరా మెరుగు పడుతుంది. రక్త నాళాల్లో ఉండే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది.
3. వ్యాయామం చేసే వారికి ఈ నీరు చాలా మంచిది. కండరాలు త్వరగా పెరుగుతాయి. కొత్త కణజాలం నిర్మాణమవుతుంది. మజిల్స్ బిల్డ్ అవుతాయి. శారీరక దృఢత్వం ఏర్పడుతుంది.
4. శనగలను నానబెట్టిన నీరు మధుమేహం ఉన్న వారికి ఔషధమనే చెప్పవచ్చు. ఈ నీటిని తాగితే వారి రక్తంలో ఉన్న షుగర్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. డయాబెటిస్ అదుపులో ఉంటుంది.
5. ఫైబర్ ఎక్కువగా అందడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. తద్వారా కొవ్వు కరుగుతుంది. పొట్టు చుట్టూ ఉండే కొవ్వు పోయి స్లిమ్‌గా అవుతారు. అధిక బరువు తగ్గుతారు.
6. మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. మెదడు యాక్టివ్‌గా, చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. చదువుకునే వారికి ఎంతో మంచి డ్రింక్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. చదువుల్లో విద్యార్థులు రాణిస్తారు.
7. చర్మ సమస్యలు పోతాయి. చర్మంపై ఏర్పడే మచ్చలు, మొటిమలు ఉండవు. చర్మం మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారుతుంది.
8. శిరోజాలు దృఢంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతాయి. చుండ్రు, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు పోతాయి. వెంట్రుకలు బాగా పెరుగుతాయి.
9. దంతాలు, చిగుళ్ల సమస్యలు ఉండవు. దంతాలు దృఢంగా మారుతాయి. నోటి దుర్వాసన పోతుంది. చిగుళ్లు దృఢంగా ఉంటాయి.
10. శనగలను నానబెట్టిన నీటిని తాగితే క్యాన్సర్ కణాలు నాశనమవుతాయి. ఆ కణాలు పెరగవు. క్యాన్సర్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కునే ఔషధ గుణాలు ఈ నీటిలో ఉన్నాయి.

ఈ టిప్స్ పాటిస్తే దంతాలు కేవ‌లం కొద్ది రోజుల్లోనే త‌ళ‌త‌ళా మెరుస్తాయి

ప‌చ్చ‌గా, గార ప‌ట్టి ఉన్న దంతాల‌ను తెల్ల‌గా మార్చుకునేందుకు చాలా మంది అనేక ర‌కాల టిప్స్‌ను ఫాలో అయి ఉంటారు. అయినా ఫ‌లితం రాలేద‌ని దిగులు చెంద‌కండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేం చెప్ప‌బోయే టిప్స్ పాటిస్తే దంతాలు కేవ‌లం కొద్ది రోజుల్లోనే త‌ళ‌త‌ళా మెరుస్తాయి. అందుకు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. స్ట్రాబెర్రీల పేస్ట్‌ :- రెండు, మూడు స్ట్రాబెర్రీల‌ను తీసుకుని బాగా న‌ల‌పాలి. ఆ మిశ్ర‌మంలో కొద్దిగా స‌ముద్ర‌పు ఉప్పును క‌ల‌పాలి. దీంతో పేస్ట్‌లా త‌యార‌వుతుంది. దాంతో బ్ర‌ష్ చేసుకోవాలి. ఆ త‌రువాత క‌డిగేయాలి. ఇలా 15 రోజుల‌కు ఒక‌సారి చేసినా చాలు, దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి. దంతాల‌పై ఎనామిల్ పోకుండా ఉంటుంది.
2. అర‌టి పండు తొక్క‌:- అర‌టి పండు తొక్క‌ను తీసుకుని దాని లోప‌లి వైపు భాగంతో దంతాల‌ను తోముకోవాలి. ఆ త‌రువాత 5 నిమిషాలు ఆగి య‌థావిధిగా బ్ర‌ష్ చేసుకోవాలి. దీంతో ప‌సుపు రంగులో ఉన్న దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి. అంతేకాదు, చిగుళ్లు, దంతాలు దృఢంగా మారుతాయి.
3. కొబ్బ‌రినూనె :- కొద్దిగా కొబ్బ‌రినూనె తీసుకుని దంతాల‌కు రాయాలి. 15 నిమిషాలు ఆగాక బ్ర‌ష్ చేసుకోవాలి. ఇలా వారంలో క‌నీసం 2, 3 సార్లు చేసినా చాలు, దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి.
4. ప‌సుపు :- కొద్దిగా ప‌సుపు, కొబ్బ‌రినూనె తీసుకుని అందులో 2, 3 చుక్క‌ల మింట్ ఆయిల్ వేయాలి. ఈ మిశ్ర‌మాన్ని బాగా క‌లిపితే పేస్ట్‌లా మారుతుంది. దీంతో బ్ర‌ష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయ‌డం వ‌ల్ల దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి. నోటి దుర్వాస‌న పోతుంది. చిగుళ్లు దృఢంగా మారుతాయి.
5. అలోవెరా :- బ్ర‌ష్ చేసుకున్నాక దంతాల‌పై అలోవెరా జెల్‌ను రాసి మళ్లీ బ్ర‌ష్‌తో తోమాలి. అనంతరం క‌డిగేయాలి. ఇలా చేస్తే పసుపు రంగులో ఉన్న దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి.
6. లెమ‌న్ వాట‌ర్‌ :- కొద్దిగా నిమ్మ‌ర‌సం తీసుకుని దాంట్లో నీళ్లు క‌ల‌పాలి. ఆ మిశ్రమంలో ఉప్పు వేసి క‌లపాలి. త‌ద్వారా వ‌చ్చే నీటిని బ్ర‌ష్ చేశాక నోట్లో వేసుకుని పుక్కిలించాలి. ఇలా వారంలో 2, 3 సార్లు చేస్తే ఫ‌లితం ఉంటుంది.
7. తులసి ఆకులు :- తుల‌సి ఆకుల‌ను మెత్త‌గా నూరి పేస్ట్‌లా చేసి దాంతో ప‌ళ్లు తోముకోవాలి. ఇలా చేయ‌డం వ‌ల్ల దంతాలు తెల్ల‌గా మార‌డ‌మే కాదు, దృఢంగా కూడా ఉంటాయి. నోటి దుర్వాస‌న పోతుంది. చిగుళ్ల స‌మ‌స్య‌లు ఉండ‌వు.
8. టీ ట్రీ ఆయిల్‌ :- రోజూ బ్ర‌ష్ చేసుకున్నాక 5 చుక్క‌ల టీ ట్రీ ఆయిల్‌ను కొంత నీటిలో వేసి ఆ నీటితో పుక్కిలించాలి. ఇలా 1 నెల పాటు చేస్తే ఎంతటి ప‌సుపు దంతాలైనా తెల్ల‌గా మారుతాయి. నోటి దుర్వాస‌న పోతుంది.
9. చార్ కోల్‌ :- చార్ కోల్ (బొగ్గు)ను బాగా నూరి దాన్ని దంతాల‌కు అప్లై చేయాలి. ఆ త‌రువాత కొంత సేపు ఆగి య‌థావిధిగా బ్ర‌ష్ చేసుకోవాలి. ఇలా వారానికి రెండు సార్లు చేసినా ప‌సుపు రంగు దంతాలు తెల్ల‌గా మారుతాయి.

ఫాస్ట్ ఫుడ్ తో జాగ్రత్త ఫాస్ట్ ఫుడ్ వలన ఒక్కసారి వంట్లో కొవ్వు చేరితే దానిని కరిగించడం అసాధ్యమనే చెప్పాలి

మనిషి జీవన విధానంలో రోజు రోజుకు విపరీతమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒకప్పుడు ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్డు తప్పితే.. బయటివి పెద్దగా తినేవారు కాదు. కానీ ప్రస్తుతం పెద్దల నుంచి మొదలుకొని చిన్న పిల్లల వరకు బయట ఆహార పదార్థాలను రుచిచూడడం పరిపాటిగా మారింది. ఫంక్షన్లు, పార్టీలు, వీకెండ్‌లు, సెలవులు ఇలా.. ప్రతి సందర్భంలోనూ బయటి తిండ్లు తినడం ఇటీవలి కాలంలో పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్‌ఫుడ్లు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. బయటి తిండ్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతిదీ కల్తీమయంగా మారిన ప్రస్తుత తరుణంలో.. ఆహార విషయాల్లో ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా రోగాల బారిన పడడం తథ్యం..
ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు కుటుంబ సభ్యులతో బయటికి వెళ్లి ఫాస్ట్‌ఫుడ్ తినడం ఇటీవలి కాలంలో పెరిగింది. ఇక విద్యార్థులు కర్రీల బెడదతో ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు కూడా ఫాస్ట్‌ఫుడ్ తినడం ఇటీవలి కాలంలో పెరిగింది. రాత్రయితే చాలు ఫాస్ట్‌పుడ్ సెంటర్లు జనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. దీనిని అసరాగా చేసుకుంటున్న ఫాస్ట్‌ఫుడ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ఫుడ్‌లో నాసిరకం డాల్డా, నూనెలు అనారోగ్యానికి గురి చేసే రంగులు, నిల్వచేసిన మాంసం వాడుతున్నారు. నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకపోవడంతో ఇవి తిన్న వారు రోగాల బారిన పడుతున్నారు.

ఫాస్ట్‌ఫుడ్, బేకరి ఐటంలు విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్ల పక్కన తోపుడు బండ్ల పై ఎలాంటి ప్రమాణాలు పాటించకుండా అమ్మకాలు కొనసాగుతున్నాయి.  కల్తీనూనెలు, రంగులు కలిపిన ఆహార పదార్థాలు, పాడైన మాంసం వాడుతున్నా చర్యలు లేవు, లైసెన్స్‌లు లేకుండా వ్యాపారాలు చేస్తున్నా.. ఫుడ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లైసెస్స్‌లు లేకున్నా నిర్వాహకులు దర్జాగా కల్తీ ఫాస్ట్‌ఫుడ్ విక్రయిస్తూ ప్రజా ఆరోగ్యాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.

ఫాస్ట్‌ఫుడ్ లో కార్బోహైడ్రేట్‌లు, కొలస్ట్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ఆహార పదార్థాలను తినడం వల్ల కుర్ర వయసులోనే ఉబకాయం, అధిక బరువు వంటి సమస్యల బారినపడతారు. అంతేకాదు ఫాస్ట్ ఫుడ్ వలన ఒక్కసారి వంట్లో కొవ్వు చేరితే దానిని కరిగించడం చాలా కష్టం ఒకరకంగా అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ లో కలిపే రసాయనాల వల్ల శ్వాసకోస వాధ్యులు, మలబద్దకం, ఎలర్జీ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్‌ఫుడ్ తినడం వల్ల అతిసార వచ్చే అవకాశం ఎక్కుగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

థాయ్‌లాండ్ మాదిరిగా శబరిమల లైంగిక పర్యాటక కేంద్రంగా మారే ప్రమాదం ఉందంటూ బోర్డు అధ్యక్షుడు ప్రయార్ గోపాలకృష్ణ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు

అయ్యప్ప గుడిలోకి మహిళల ప్రవేశంపై ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు ప్రయార్ గోపాలకృష్ణ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళలకు అనుమతినిస్తే శబరిమల అపవిత్రమవుతుందని అన్నారు. శబరిమల దర్శనానికి మహిళలకు అనుమతించడం ఈ ప్రాంతంలో అనైతిక కార్యకలాపాలకు దారితీస్తుందని, థాయ్‌లాండ్ మాదిరిగా శబరిమల లైంగిక పర్యాటక కేంద్రంగా మారే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. 10 ఏళ్ల‌లోపు 50 ఏళ్లు వయసు దాటిన మహిళలను మాత్రమే శబరిమల అయ్యప్పగుడిలోకి అనుమతిస్తారు. ఆ మధ్య వయసున్న మహిళలను ఆలయంలోకి రానివ్వరు.

ఈ ఆచారం అక్కడ తరతరాలుగా అమలులో ఉంది. ఈ నిషేధం రాజ్యాంగపరంగా చెల్లుతుందా? లేదా? అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన కొన్ని గంటలకే గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ శబరిమలకు మహిళలను అనుమతిస్తే భద్రతాపరమైన సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయని చెప్పారు. ఒకవేళ కోర్టు అనుమతించినా ఆత్మగౌరవం గల మహిళలెవరూ శబరిమలకు రారని అన్నారు. కాగా, ఆయన వ్యాఖ్యలను కేరళ ప్రభుత్వం ఖండించింది. గోపాలకృష్ణ మూర్ఖంగా మాట్లాడి మహిళలను, యాత్రికులను అవమానిస్తున్నారని రాష్ట్ర దేవాదాయశాఖ మంత్రి కాకంపల్లి సురేంద్రన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు వెంటనే తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుని క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మహిళ రుతుక్రమ మైలతో ఉన్నారా లేదా అని పరీక్షించే యంత్రాలను సమకూర్చితే ఆలయంలోకి వారిని రానిస్తామని గోపాలకృష్ణ రెండేళ్ల‌ క్రితం ఇటువంటి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యే చేశారు.

మొబైల్ నెంబర్ ను ఆధార్ కి లింక్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఈ సంఘటన ఒకసారి చూడండి

వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి లోపు మీ మొబైల్‌ నంబర్లను ఆధార్‌తో లింక్‌ చేసుకోండి. లేదంటే మీ మొబైల్‌ నంబర్‌ పనిచేయదు… ఇదీ.. ఇప్పుడు చాలా మంది మొబైల్‌ వినియోగదారులకు రోజూ వస్తున్న మెసేజ్‌. ఈ క్రమంలో పలువురు టెలికాం ఆపరేటర్లు ఈ విషయం పేరిట వినియోగదారులను రోజూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు.

మెసేజ్‌ల వరకు అయితే ఓకే, కానీ మొబైల్‌ నంబర్‌ను ఆధార్‌కు లింక్‌ చేయండి.. అంటూ కాల్స్‌ కూడా చేసి వేధిస్తున్నారు. సరే.. వారు మారరు. కానీ నిజంగా.. ఇలా లింక్‌ చేస్తే ప్రయోజనం ఏంటి..? అనే మాట పక్కన పెడితే.. ఇప్పుడు మేం చెప్పబోయే సంఘటన గురించి వింటే మాత్రం మీ మొబైల్‌ నంబర్‌ను ఆధార్‌కు లింక్‌ చేయడానికి ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తారు. అవును, మీరు విన్నది కరెక్టే. ఎందుకంటే విషయం అలాంటిది మరి..! ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే…

అతని పేరు శాశ్వత్‌. అతనికి ఓ రోజున మెసేజ్‌ వచ్చింది. అందులో ఏముందంటే… మీ మొబైల్‌ నంబర్‌ బ్లాక్‌ అయింది. దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలంటే ఆధార్‌కు లింక్‌ చేసుకోవాలి. కనుక మీ సిమ్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌, సీరియల్‌ నంబర్‌లను 121 నంబర్‌కు ఎస్‌ఎంఎస్‌ చేయండి.. అంటూ అచ్చం ఎయిర్‌టెల్‌ కస్టమర్‌ కేర్‌ నుంచి వచ్చినట్టుగానే మెసేజ్‌ వచ్చింది. దీంతో శాశ్వత్‌ ఇది నిజమే అని నమ్మి సదరు నంబర్లను మెసేజ్‌ చేశాడు. అంతే.. క్షణాల్లో అవతలి వారు శాశ్వత్‌ సిమ్‌ను క్లోనింగ్‌ చేశారు. అంటే… అతని సిమ్‌కు డూప్లికేట్‌ సిమ్‌ను తయారు చేశారన్నమాట. అనంతరం ఆ సిమ్‌తో అతని ఐసీఐసీఐ శాలరీ అకౌంట్‌లో ఉన్న రూ.1.30 లక్షలను దోచేశారు. ఆశ్చర్యం… ఇది ఎలా జరిగింది.. అనుకుంటున్నారు కదా… అయితే వివరిస్తాం చూడండి..!

ఈ మధ్య కాలంలో డిజిటల్‌ పేమెంట్‌ మెథడ్స్‌ ఎక్కువయ్యాయి తెలుసు కదా. అనేక రకాల వాలెట్లు యాప్ ల రూపంలో మనకు అందుబాటులో వచ్చాయి. అయితే వాటిల్లో ఐఎంపీఎస్‌, నెఫ్ట్‌ వంటి పేమెంట్స్‌ మెథడ్స్‌తోపాటు యూపీఐ (యూనిఫైడ్‌ పేమెంట్‌ ఇంటర్‌ఫేస్‌) అనే కొత్త పేమెంట్‌ విధానం కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. దీనికి కేవలం మొబైల్‌ నంబర్‌ ఉంటే చాలు. మన బ్యాంక్‌ వివరాలు ఏమీ ఎంటర్‌ చేయాల్సిన పని ఉండదు. మొబైల్‌ నంబర్‌ను యూపీఐకి అనుసంధానిస్తే యూపీఐ ఇంటర్‌ఫేస్‌ మన మొబైల్‌ నంబర్‌కు కనెక్ట్‌ అయి ఉన్న బ్యాంక్‌ అకౌంట్లను వెదుకుతుంది. ఏదో ఒకటి లింక్‌ అయి ఉంటుంది కనుక కచ్చితంగా అలా లింక్‌ అయిన బ్యాంక్‌ను చూపిస్తుంది. దీంతో బ్యాంక్‌ ఖాతా యూపీఐకి అనుసంధానం అవుతుంది. అలా అయ్యాక ఇక అంతే. బ్యాంక్‌ వివరాలతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బును పంపుకోవచ్చు, రిసీవ్‌ చేసుకోవచ్చు. ఇదే నేరగాళ్లకు అవకాశంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే పైన చెప్పిన శాశ్వత్‌ నంబర్‌ కూడా నేరగాళ్ల చేతిలో పడింది. వారు కూడా యూపీఐ ద్వారానే అతని ఖాతాలో ఉన్న రూ.1.30 లక్షలను కాజేశారు.

అయితే శాశ్వత్‌ నిజం తెలుసుకునేసరికి ఆలస్యం అయింది. అయినప్పటికీ లేట్‌ చేయకుండా వెంటనే కస్టమర్‌ కేర్‌కు కాల్‌ చేసి విషయం చెప్పాడు. అనంతరం ఆ బ్యాంక్‌ బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడ కూడా కంప్లెయింట్‌ ఇచ్చాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఫలితం లేదు. పైగా శాశ్వత్‌ కంప్లెయింట్‌ ఇచ్చాక 18 గంటల తరువాత కూడా అతని బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి డబ్బులు మాయమయ్యాయి. అతను ఫిక్స్‌ చేసుకున్న ఫిక్స్‌ డిపాజిట్లను కూడా నేరగాళ్లు కాజేశారు. కంప్లెయింట్‌ ఇచ్చాక కూడా ఇలా జరిగిందంటే ఇక ఆ బ్యాంక్‌ ఖాతాదారులకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కల్పిస్తుందో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలు కంప్లెయింట్‌ ఇవ్వగానే ఆ బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ ఫ్రీజ్‌ అవ్వాలి. కానీ అలా కాలేదు. అంటే అందుకు బ్యాంకే బాధ్యత వహించాలి.
చూశారుగా… మీకు కూడా ఇలాంటి మెసేజ్‌లు వస్తే స్పందించకండి. మీ మొబైల్‌ నంబర్‌ను ఆధార్‌కు అనుసంధానం చేసుకోవాలంటే కచ్చితంగా స్టోర్‌కు వెళ్లాల్సిందే. అంతేకానీ అలా అనుసంధానం చేసుకునేందుకు సదరు కంపెనీలు ఆన్‌లైన్‌లో, మొబైల్‌ ద్వారా ఎలాంటి సదుపాయం కల్పించలేదు. ఇక మరో విషయం ఏమిటంటే… మీ సిమ్‌ కార్డు పోయినా వెంటనే దాన్ని బ్లాక్‌ చేయండి. ఎందుకంటే పైన చెప్పాం కదా. 

కేవలం మీ మొబైల్‌ నంబర్‌ ఉంటే చాలు, దాంతో బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బులు కాజేస్తారు. కాబట్టి ఈ విషయంలోనూ జాగ్రత్త వహించాల్సిందే..!

ప‌నీర్ మ‌న శ‌రీరానికి మంచిదే. పనీర్ తినడంవలన కలిగే లాభాలు

పాల‌తో త‌యారు చేసే ప‌నీర్ గురించి చాలా మందికి తెలుసు. దీన్ని వెజ్‌, నాన్ వెజ్ ప్రియులు అంద‌రూ ఇష్ట‌ప‌డ‌తారు. ప‌నీర్‌తో చాలా ర‌కాల వంట‌కాలు చేసుకోవ‌చ్చు. ఎలా చేసినా ప‌నీర్‌తో చేసిన వంట‌కాలు చాలా మందికి న‌చ్చుతాయి. అయితే దీన్ని ఎలా త‌యారు చేస్తారో తెలుసా..? పాల‌కు నిమ్మ‌రసం, వెనిగ‌ర్‌, సిట్రిక్ యాసిడ్ వంటి ప‌దార్థాల‌ను క‌లిపి పాలలో ఉండే ప‌దార్థాల‌ను వేరు చేస్తారు. ఆ ప‌దార్థాల‌ను అనంత‌రం వ‌స్త్రంలో చుట్టి పిండుతారు. దీంతో అందులో ఉండే నీరు పోయి దృఢ‌మైన ప‌దార్థం ప‌నీర్ ఏర్ప‌డుతుంది. అయితే ప‌నీర్ మ‌న శ‌రీరానికి మంచిదేనా..? దాన్ని తీసుకోవ‌చ్చా..? తింటే ఏమ‌వుతుంది..? అన్న వివ‌రాల‌ను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పాల‌తో తయారు చేసే ప‌నీర్ తీసుకోవ‌డం మంచిదే. దాన్ని తీసుకోవ‌డం వ‌ల్ల ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌లు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు మ‌న‌కు పౌష్టికాహారం కూడా అందుతుంది. ప‌నీర్ వ‌ల్ల క‌లిగే లాభాలు ఇవే...
1. ప‌నీర్‌లో ఉండే పొటాషియం గుండె జ‌బ్బుల‌ను రాకుండా చేస్తుంది. రెగ్యుల‌ర్‌గా ప‌నీర్‌ను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే దాంతో గుండె వ్యాధులు రాకుండా చూసుకోవ‌చ్చు. దీనికి తోడు బీపీ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. ర‌క్తంలో ఉండే లిపిడ్స్ శాతం త‌గ్గుతుంది.
2. ప‌నీర్ లో ఫైబ‌ర్ ఎక్కువ‌గా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లైన గ్యాస్‌, అసిడిటీ, అజీర్ణం, మ‌ల‌బ‌ద్ద‌కం వంటి వాటిని పోగొడుతుంది. అంతేకాదు, శ‌రీర జీవ క్రియ‌లు క్ర‌మ‌బ‌ద్ద‌మ‌వుతాయ‌. దీని వ‌ల్ల అధిక బ‌రువు త‌గ్గుతారు.
3. పనీర్ లో కాల్షియం, ఫాస్పరస్ స‌మృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల సంబంధ స‌మ‌స్య‌ల‌ను, దంత‌ సమస్యలను పోగొడుతాయి. త‌ద్వారా ఎముక‌లు, దంతాలు దృఢంగా మారుతాయి. ప‌నీర్‌లో ఉండే విట‌మిన్ డి మ‌న శ‌రీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఎముక‌లు దృఢంగా ఎదిగేలా చేస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులు పోతాయి.
4. పిల్ల‌ల‌కు ప‌నీర్ చాలా ఆరోగ్య‌క‌ర‌మైన ఆహారం అని చెప్ప‌వ‌చ్చు. ఇందులో ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు ఎక్కువ‌గా ఉండ‌డం వ‌ల్ల ఎదుగుతున్న పిల్ల‌ల‌కు మంచి ఆహారంగా పనీర్ ఉప‌యోగప‌డుతుంది. అంతేకాదు, పిల్ల‌ల‌కు చ‌క్క‌ని పోష‌ణ ల‌భిస్తుంది. శ‌క్తి అందుతుంది. త‌ద్వారా వారు అన్ని అంశాల్లోనూ రాణిస్తారు.
5. విట‌మిన్ బి, ఒమెగా 3, 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు స‌మృద్ధిగా ఉండ‌డం వ‌ల్ల జుట్టు స‌మ‌స్య‌లు పోతాయి. వెంట్రుక‌లు దృఢంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతాయి. చ‌ర్మ స‌మ‌స్య‌లు రావు. చ‌ర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
6. ప‌లు ర‌కాల క్యాన్స‌ర్‌ల‌ను రాకుండా అడ్డుకునే గుణాలు ప‌నీర్‌లో ఉన్నాయి. క్యాన్స‌ర్ క‌ణాలు వృద్ధి చెంద‌కుండా చూసే గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
7. ప‌నీర్‌లో ఉండే ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు మ‌ధుమేహం ఉన్న‌వారికి మేలు చేస్తాయి. దీని వ‌ల్ల వారి రక్తంలో ఉండే గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్ర‌ణ‌లో ఉంటాయి.
8. గ‌ర్భిణీలు ప‌నీర్‌ను తీసుకుంటే క‌డుపులో ఉన్న బిడ్డ‌కు చ‌క్క‌ని పోష‌ణ అందుతుంది. పుట్ట‌బోయే బిడ్డ‌లో జ‌న్యు ప‌ర‌మైన స‌మ‌స్య‌లు రావు.
9. మూత్రాశ‌య సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు పోతాయి. కిడ్నీలో రాళ్ల స‌మ‌స్య రాదు.

Latest Posts